Key English Polish State
views.classification.class.b.desc The terms of services are fair towards the user but they could be improved. Warunki użytkowania są sprawiedliwe dla użytkownika, ale mogą zostać poprawione.
views.classification.class.c Grade C Dobra
views.classification.class.c.desc The terms of service are okay but some issues need your consideration. Warunki użytkowania są w porządku, ale istnieją aspekty, na które należy zwrócić uwagę.
views.classification.class.d Grade D Poprawna
views.classification.class.d.desc The terms of service are very uneven or there are some important issues that need your attention. Warunki użytkowania posiadają wady lub występują ważne problemy, które wymagają Twojej uwagi.
views.classification.class.e Grade E Słaba
views.classification.class.none No Grade Yet Brak oceny
views.classification.class_none_desc We haven't sufficiently reviewed the terms yet. Nie sprawdziliśmy jeszcze dostatecznie Warunków użytkowania.
views.downloads.featured.add Add to {{ browser }} Dodaj do {{ browser }}
views.downloads.featured.source View source code on GitHub Zobacz kod źródłowy na GitHub
views.frontpage.button.forum.text Pay our forum a visit! Odwiedź nasze forum!
views.frontpage.button.phoenix.text Contribute On Phoenix! Udziel się poprzez Phoenix!
views.frontpage.search.input.placeholder Search for a service here… Wyszukaj usługę…
views.frontpage.title Frontpage Strona główna
views.imprint.title Imprint Postać prawna
views.legal.container.changes.header Changes Zmiany
views.legal.container.contributor.header Definition of contributor Kim jest współtwórca
views.legal.container.contributor.text A "contributor" is any person, excluding legal persons (e.g. corporations), who wrote at least one email to the group at least 90 days before the start of the poll. "Współtwórca" to każda osoba, z wyjątkiem osób prawnych (np. korporacje), która napisze co najmniej jedną wiadomość e-mail do grupy w ciągu co najmniej 90 dni przez rozpoczęciem głosowania.
views.legal.container.copyright.header Copyright Prawa autorskie
views.legal.container.privacy.header Privacy Policy Polityka prywatności