Context English Filipino State
Engine time (sec) Oras ng engine (segundo)
Page loads (sec) Oras ng pagkarga ng pahina (segundo)
Number of results Bilang ng resulta
Scores Iskor
Scores per result Iskor ng bawat resulta
Errors Kamalian
Get directions
{title} (OBSOLETE)
This entry has been superseded by Ang tala na ito ay ipinagpaliban ng
No abstract is available for this publication. Walang nakita na abstract para sa pahahayag na ito.
Better Answerers Mga pangsagot
Module to improve the Answerer functionality in searx
Hostname replace
Rewrite result hostnames
Rewrite HTTP links to HTTPS if possible Palitan ang HTTP links patungo sa HTTPS hanggat maaari
Infinite scroll Walang hanggan na pag-scroll
Automatically load next page when scrolling to bottom of current page Awtomatiko na ikarga ang sumunod na pahina kapag nakarating na sa dulo ng kasalukuyang pahina
Open Access DOI rewrite Open Access DOI rewrite
Avoid paywalls by redirecting to open-access versions of publications when available Iwasan ang paywall sa pag-redirect sa open-access na bersyon ng pahahayagan kapagmakukuha
Search on category select Maghanap kapag nakapili ng uri