Context English Filipino State
Perform search immediately if a category selected. Disable to select multiple categories. (JavaScript required) Gawin ang paghahanap hanggat maaari kapag nakapili ng uri. Alisin kapag nakapili ng maraming uri. (Nangagailangan ng JavaScript)
Self Informations Impormasyon!
Displays your IP if the query is "ip" and your user agent if the query contains "user agent". Ipapakita ang iyong IP kapag ang tanong ay "ip" at ang iyong user agent kapag ang sa tanong ay naglalaman ng "user agent".
Tracker URL remover Alisin ang URL tracker
Remove trackers arguments from the returned URL Alisin ang tracker sa ibabalik na URL
Vim-like hotkeys Vim-like hotkeys
Navigate search results with Vim-like hotkeys (JavaScript required). Press "h" key on main or result page to get help. Maglakbay sa resulta ng paghahanap gamit ang 'Vim-like hotkeys' (Nangagailangan ito ng JavaScript). Pindutin ang "h" na pindutan sa panguna o ang pahina ng resulta para makahingi ng tulong.
The ToS;DR Team
Privacy Alternative
Get privacy friendly alternatives from popular services.
Report a bug to the maintainer
Privacy friendly alternatives to {service}
Ascii Shortcuts Shortcut
Does some Ascii Stuff
Bitcoin Index
Get a the bitcoin index via currency or by default via USD, EUR and GBP
The current Bitcoin index is
Cheatsheet Index
Cheatsheet module to load some awesome modules found around the web.
Guitar Cheatsheet